ALGEMENE VOORWAARDEN – Fijn buitenleven


Artikel 1 – Definities
1.1 De ondernemer: Fijn Buitenleven b.v. gevestigd op ‘t Veld 3-C, 6666MK in
Heteren en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder KvK-nummer 83935371
1.2 De wederpartij: ieder natuurlijk persoon die aan Fijn Buitenleven b.v. een opdracht verstrekt of een bestelling plaatst of met wie Fijn Buitenleven b.v. een overeenkomst sluit;
1.3 Dag: kalenderdag
1.4 Partijen: Fijn Buitenleven b.v. en de wederpartij gezamenlijk;
1.5 Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
1.6 Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte producten en/of halffabricaten aan de wederpartij;
1.7 Oplevering: het gebruiksklaar, zoals afgesproken, ter beschikking stellen van de producten en/of het werk;
1.8 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een Fijn Buitenleven b.v. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.9 Montage (plaatsing): het in elkaar zetten en stellen van het product dan welonderdelen daarvan;
1.10 Algemene voorwaarden: onderhavig algemene voorwaarden van Fijn Buitenleven b.v.

                   

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die wordt gesloten met Fijn Buitenleven b.v.. De algemene voorwaarden zijn van toepassing met betrekking tot Fijn Buitenleven b.v. producten alsmede diensten alsmede aanneming van werk. Deze algemene voorwaarden gelden ook als de overeenkomst tot stand komt via de website van Fijn Buitenleven b.v., per e-mailbericht, of via enig ander gangbaar communicatiemiddel waarmee het mogelijk is tekst over te brengen.

2.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
2.3 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen teworden behandeld met in achtneming van de algemene voorwaarden.

                   

Artikel 3 – Intellectueel eigendom

3.1 Fijn Buitenleven b.v. behoudt zich het intellectuele eigendom voor op onder andere verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Indien Fijn Buitenleven b.v. dat vraagt, is de wederpartij verplicht bovengenoemde direct teruggeven. Als Fijn Buitenleven b.v. daarnaast nog andere wettelijke rechten heeft, kan Fijn Buitenleven b.v. die opeisen.

3.2 De wederpartij mag aanduidingen over rechten van intellectueel eigendom op/in de door Fijn Buitenleven b.v. geleverde of ter beschikking gestelde prestaties niet verwijderen of wijzigen.
3.3 Het is verboden om materiaal van Fijn Buitenleven b.v. waarop intellectuele eigendomsrechten rusten niet verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van Fijn Buitenleven b.v.

                                     

Artikel 4 – Aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaardengeschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod is vrijblijvend. Fijn Buitenleven b.v. is gerechtigd het aanbod te wijzigen
en aan te passen.

4.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Indien Fijn Buitenleven b.v. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Fijn Buitenleven b.v. niet.

4.4 Alle afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Fijn Buitenleven b.v. kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

4.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de wederpartij duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a. de prijs inclusief belastingen;

b. de eventuele kosten van verzending;
c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
f. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Fijn Buitenleven b.v. de prijs garandeert;
g. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
h. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welkewijze deze voor de wederpartij te raadplegen is;
i. de manier waarop de wederpartij, alvorens sluiting van de overeenkomst, verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen ten behoeve van de overeenkomst; j. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
k. de gedragscodes waaraan Fijn Buitenleven b.v. zich heeft onderworpen en de wijze waarop de wederpartij deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

                   

Artikel 5 – Prijsindicatie

5.1 Alle prijsindicaties Fijn Buitenleven b.v. zijn vrijblijvend, luiden in Euro en zijn inclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeldt. Een prijsindicatie is gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens, afbeeldingen, tekeningen en daaraan ontleende maten. De wederpartij moet daarbij Fijn Buitenleven b.v. informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van een prijsindicatie kunnen beïnvloeden, voor zover van belang bij het maken van de prijsindicatie. Aan de prijsindicatie die Fijn Buitenleven b.v. verstrekt in persoon, telefonisch, per WhatsApp-bericht, e-mailbericht, via socialmedia- kanalen, e.d. kunnen geen rechten worden ontleend.

                                                             

Artikel 6 – Offerte

6.1 Alle offertes van Fijn Buitenleven b.v. zijn vrijblijvend, luiden in Euro en zijn inclusief
btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeldt.
6.2 Alle offertes zijn tot en met 30 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. De offerte is gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens, afbeeldingen, tekeningen en daaraan ontleende. De wederpartij moet daarbij Fijn Buitenleven b.v. informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover van belang bij het maken van de offerte. Een offerte kan eveneens gebaseerd zijn op ter plekke gedane metingen door Fijn Buitenleven b.v. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten en stalen en modellen afkomstig van Fijn Buitenleven b.v. zijn zo nauwkeurig mogelijk.
6.3 De uit offerte voortvloeiende rechten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
6.4 De offerte vermeldt een volledige omschrijving van de te leveren producten en te verrichten werkzaamheden, de totale prijs, de levertijd, de betalingscondities en derisico’s voor beide partijen.
6.5 De werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallenniet onder de afgesproken prijs. Als de wederpartij deze wel verlangt, kan dit prijsverhogend werken.
6.6 De wederpartij dient zorg te dragen voor een goede uitvoering van werkzaamheden door Fijn Buitenleven b.v.
6.7 Fijn Buitenleven b.v. kan niet aan aanbiedingen of offertes worden gehouden indien wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding of offerte, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

                   

Artikel 7 – De overeenkomst

7.1 Tussen partijen komt uitsluitend een overeenkomst tot stand indien de acceptatie vande offerte Fijn Buitenleven b.v. binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte heeft bereikt, daarna komt de offerte en het daarin vermelde aanbod te vervallen en is het sluiten van een overeenkomst op basis van de offerte niet meer mogelijk.

7.2 Overeenkomsten gelden tussen partijen als gesloten vanaf de dag van in persoon overeengekomen opdracht alsmede verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Fijn Buitenleven b.v. respectievelijk de dag waarop Fijn Buitenleven b.v. een door wederpartij bij een geplaatste (online/digitale) opdracht feitelijk uitvoerde. Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden verstaan: per post, per, per e-mailbericht of via enig ander gangbaar communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is tekst over te brengen.
7.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Fijn Buitenleven b.v.
passende technische alsmede organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Fijn Buitenleven b.v. voor een veilige web- omgeving. Indien de wederpartij elektronisch kan betalen, zal Fijn Buitenleven b.v.
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
7.4 Fijn Buitenleven b.v. kan zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen
of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die
feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
overeenkomst op afstand. Indien Fijn Buitenleven b.v. op grond van dit onderzoek
goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Fijn Buitenleven b.v. gerechtigd gemotiveerd een bestelling, uitvoering van werkzaamheden en aanvraag
te weigeren.
7.5 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaardenvan voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
7.6 De uit overeenkomst voortvloeiende rechten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

                                                                           


Artikel 8 – Wijzigingen in de overeenkomst

8.1 Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze voorwaarden, zijn slechts van kracht, indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen Fijn Buitenleven b.v. en wederpartij zijn overeengekomen, behoudens het vermelde in artikel 9 lid 2 (prijzen). Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Leidt de wijziging tot een prijsaanpassing dan zal Fijn Buitenleven b.v. daarvan voor zover mogelijk vooraf een prijsopgaaf doen. Door wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijke termijn van uitvoering of levering worden gewijzigd.

                   

Artikel 9 – Prijzen

9.1 De in het aanbod, de prijsindicatie en de offerte van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
9.2 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

9.3 In afwijking van het vorige lid is Fijn Buitenleven b.v. gerechtigd producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt zoals aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen en belastingen door te berekenen aan de wederpartij. Een prijswijziging geeft wederpartij geen recht tot ontbinding van de overeenkomst.

9.4 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten. Voor de gevolgen van druk- en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en typefouten is Fijn Buitenleven b.v. niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

                   

Artikel 10 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

10.1 Bij de aankoop van producten heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaatin op de dag na ontvangst van het product door de wederpartij of een vooraf door de wederpartij aangewezen en aan de Fijn Buitenleven b.v. bekendgemaakte vertegenwoordiger.

10.2 Gedurende de bedenktijd zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De wederpartij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de wederpartij het product wenst te behouden. Indien de wederpartij van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal de wederpartij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Fijn Buitenleven b.v. retourneren, conform de door de Fijn Buitenleven b.v. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

10.3 Wanneer de wederpartij gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht is de wederpartij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Fijn Buitenleven b.v. Het kenbaar maken dient de wederpartij te doen middels het modelformulier herroeping. Nadat de wederpartij kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht dient de wederpartij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De wederpartij dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
10.4 Indien de wederpartij na afloop van de in lid 10.2 en 10.3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. het product niet aan Fijn Buitenleven b.v. heeft teruggezonden, is de koop een feit.


Bij levering van diensten:

10.5 Bij levering van diensten heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomstzonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
10.6 Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, zal de wederpartij zich conformeren aan de door de Fijn Buitenleven b.v. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

                   

Artikel 11 – Uitsluiting herroepingsrecht

11.1 Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij producten die:
a. speciaal zijn besteld of vervaardigd voor de wederpartij (op maat, kleur, extra opties, e.d.) of conform persoonlijke specificaties van de wederpartijzijn vervaardigd;
b. niet meer compleet zijn;
c. (gedeeltelijk) in gebruik zijn genomen;
d. gedurende de bedenktijd beschadigd zijn geraakt.
11.2 Indien Fijn Buitenleven b.v. bij de wederpartij op locatie is geweest en de overeenkomst niet direct wordt gesloten maar bijvoorbeeld drie dagen later, is het herroepingsrecht niet van toepassing. De wederpartij heeft voldoende tijd gehad zich te beraden.

                   

Artikel 12 – Kosten bij herroeping

12.1 Indien de wederpartij gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor rekening van de wederpartij.
12.2 Indien de wederpartij een bedrag betaald heeft, zal Fijn Buitenleven b.v. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, restitueren. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds ontvangen is door Fijn Buitenleven b.v. of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

                   

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

13.1. Fijn Buitenleven b.v. is gerechtigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de nakoming van verplichtingen uit de met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden indien:
a. de wederpartij de verplichtingen uit deze of voorgaande overeenkomsten niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b. na het sluiten van de overeenkomst Fijn Buitenleven b.v. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet
zal nakomen of dat Fijn Buitenleven b.v. in verhaalsmogelijkheden zal worden benadeeld;
c. de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van de verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. in geval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surseance van betaling, overlijden, onder bewind- of curatelestelling, staking of beëindiging van de bedrijfsuitoefening door de wederpartij of het kennelijk voornemen daartoe, (conservatoir of executoriaal) beslag dat niet binnen 30 dagen wordt opgeheven of vernietigd;
e. indien door vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Fijn Buitenleven
b.v. kan worden gevergd dat de wederpartij de overeenkomst tegen oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
13.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Fijn Buitenleven b.v. op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Fijn Buitenleven b.v. de nakoming van de verplichtingen opschort behoudt Fijn Buitenleven b.v. aanspraken uit de wet en overeenkomst.
13.3. Indien Fijn Buitenleven b.v. tot opschorting of (gedeeltelijke) ontbinding
overgaat, is Fijn Buitenleven b.v. op generlei wijze gehouden tot vergoeding van
schade en kosten.
13.4. Fijn Buitenleven b.v. is steeds gerechtigd vergoeding van schade te vorderen,

                 

indiende ontbinding of opschorting van de overeenkomst aan de wederpartij is toe te rekenen.


13.5. Indien de wederpartij een geplaatste order voor producten of overeenkomst voor uitvoering van diensten geheel of gedeeltelijk annuleert buiten de wettelijk vastgestelde herroepingstermijn, dan zal 80% van de totaalprijs vermeerderd met bijkomende kosten integraal aan de wederpartij als annuleringskosten in rekening worden gebracht.

                   

Artikel 14 – Leveringstermijn en uitvoering diensten

14.1 De leveringstermijn alsmede uitvoering van diensten wordt door Fijn Buitenleven
b.v. bij benadering vastgesteld, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
14.2 Overschrijding van een overeengekomen (fatale) leveringstermijn brengt Fijn Buitenleven b.v. niet in verzuim. Bij overschrijding van een leveringstermijn wordt Fijn Buitenleven b.v. een nieuwe termijn gegund om alsnog te leveren. Eventuele prijsverhoging binnen deze termijn mogen niet worden doorberekend. Overschrijding van de leveringstermijn verplicht Fijn Buitenleven b.v. nimmer tot betaling van schadevergoeding en geeft de wederpartij niet het recht tot ontbinding of opschorting van de overeenkomst en/of van de uit de overeenkomst voorhem voortvloeiende verplichtingen.

14.3 Fijn Buitenleven b.v. spreekt met de wederpartij een datum af waarop de uitvoering van diensten plaatsvindt. Indien de uitvoering van diensten omwille van overmacht niet op deze datum kan plaatsvinden, doet Fijn Buitenleven b.v. de wederpartij hier kennis van geven en wordt er dienvolgens een nieuwe datum overeengekomen. Overschrijding van deze datum verplicht Fijn Buitenleven b.v. nimmer tot betaling van schadevergoeding en geeft wederpartij niet het recht tot ontbinding of opschorting van de overeenkomst en/of van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

14.4 Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de leveringstermijn bepaalde, wordt deze termijn verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Fijn Buitenleven b.v. ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door de wederpartij van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of ten gevolge van het niet verlenen van medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

14.5 Fijn Buitenleven b.v. heeft het recht bepaalde werkzaamheden voor de
wederpartij te laten verrichten door derden.
14.6 Fijn Buitenleven b.v. is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst met de wederpartij door middel van deelleveringen alsmede uitvoering van diensten in delen,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deelleveringen alsmede uitvoering van diensten in delen geldt
elke afzonderlijke partij producten/zaken als een levering en is Fijn Buitenleven b.v. gerechtigd ter zake deze deelleveringen afzonderlijk aan de wederpartij in rekening te brengen.
14.7 Indien er is overeengekomen dat er na de mededeling van de wederpartij besteld wordt door Fijn Buitenleven b.v. (bestelling op afroep), dan gaat de afgesproken vaste of vermoedelijke leveringstermijn lopen vanaf de afroepdatum. Afroep dient te geschieden binnen negen maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders afgesproken. Vindt er geen afroep plaats binnen die termijn, dan zal de Fijn Buitenleven b.v. de wederpartij schriftelijk herinneren en maximaal drie maanden geven om alsnog af te roepen. Na deze termijn wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd.
14.8 Het risico van beschadiging en/of vermissing van productenberust bij Fijn
Buitenleven b.v. tot het moment van bezorging aan de wederpartij of een vooraf aangewezen en aan de Fijn Buitenleven b.v. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 15 – Leveringsvoorwaarden

15.1 Als de wederpartij een bestelling plaatst en Fijn Buitenleven b.v. de betaling in goede orde heeft ontvangen, wordt de wederpartij telefonisch of per e-mailbericht op de hoogte gesteld van de leveringsdatum en het tijdvak waarin Fijn Buitenleven b.v. langskomt. De wederpartij ontvangt dit e- mailbericht enkele dagen voordat de levering plaatsvindt. Een bestelling eerder dan de leveringsdatum laten bezorgen is niet mogelijk.

15.2 De levering geschiedt in principe tot de eerste drempel. Hierbij geldt een beperking: Fijn Buitenleven b.v. levert maximaal 25 meter vanaf de plek waar de bezorgwagen geparkeerd kan worden. De plek van het lossen moet vrij begaanbaar zijn en de profielen (tot wel 7 meter lang) moeten in de lengte verplaatst kunnen worden. Fijn Buitenleven b.v. zal de bestelling niet leveren indien er niet aan deze voorwaarden voldaan kan worden.
15.3 Bij aflevering van een bestelling dient er een bevoegd persoon aanwezig te zijn die de het ontvangstbewijs kan tekenen. Het tekenen hiervan is enkel voor ontvangst. Dit geeft geen verdere verplichtingen of garantie aan de persoon. De persoon die het ontvangstbewijs ondertekent, is daarentegen wel verantwoordelijk voor de controle van de producten.

15.4 Indien de wederpartij niet aanwezig is, wordt de bestelling door de bezorgers meegenomen, mits hier andere afspraken over zijn gemaakt. De bestelling wordt hierna opnieuw ingepland voor levering. Fijn Buitenleven b.v. biedt de producten niet aan bij buren.

15.5 De wederpartij is gehouden de geleverde producten en/of diensten te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten en/of diensten aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld en/of eventueel werkzaamheden door Fijn Buitenleven b.v. worden uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde zaken overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Hierbij geldt dedoor de wederpartij of door aan de wederpartij gelieerde derde getekende ontvangstbewijs als akkoord voor ontvangst, kwaliteit en kwantiteit. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Fijn Buitenleven b.v. te worden gemeld. De wederpartij kan geen beroep meer doen op reclamaties die niet binnen 7 dagen na levering worden gedaan. Eventuele niet-zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 7 dagen, na ontdekking daarvan, of in wat mag worden aangenomen als periode waarin men redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan Fijn Buitenleven b.v. te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Fijn Buitenleven b.v. in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient Fijn Buitenleven b.v. in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.

                   

Artikel 16 – Montagevoorwaarden

16.1 Het terrein dient goed toegankelijk te zijn en vrij te zijn van obstakels.
16.2 De ondergrond dient geheel verhard, vlak alsmede waterpas zijn.
16.3 Waar fundering zoals een funderingsstrook geplaatst dient te worden, dient dit oppervlak vrij te zijn van bestrating, puin, oude funderingen, e.d.
16.4 Fijn Buitenleven b.v. is nimmer aansprakelijk voor schade toegebracht aan
kabels en/of leidingen in de grond.
16.5 De kosten van herbestrating van ontnomen bestrating ten behoeve van funderingsblokken (poeren) dient de wederpartij zelf te bekostigen.
16.6 De kosten voor aansluiting en materialen naar riolering dient de wederpartij zelfte bekostigen.
16.7 Fijn Buitenleven b.v. is nimmer aansprakelijk voor bouwkundige gebreken aan dewoning alsmede gebouwen van de wederpartij.
16.8 De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de nodige vergunningen. Eventuele gevolgen en/of aansprakelijkheid van het ontbreken van de juiste vergunningen kunnen nimmer bij Fijn Buitenleven b.v. worden verhaald.
16.9 Extra werkzaamheden die nodig blijken worden in rekening gebracht bij de wederpartij.

                                     

Artikel 17 – Garantie en reclamatie

17.1 De door Fijn Buitenleven b.v. te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
17.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 5 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de door Fijn Buitenleven b.v. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak wordt verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. 17.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit:

a. normale slijtage;
b. het schoonmaken/reinigen/onderhouden van de glasdeuren (ESG glas) van eenglazen schuifwand met spiritus;
c. ondeskundig of oneigenlijk gebruik;
d. onjuiste opslag of onderhoud door de wederpartij en/of door derden;
e. ondeugdelijke plaatsing of montage;
f. wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Fijn Buitenleven b.v., wederpartij of derden aan de montage wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een anders dan op de voorgeschreven wijze;
g. omstandigheden waarop Fijn Buitenleven b.v. geen invloed heeft, waaronder
begrepen: weersomstandigheden, natuuronheil of andersoortige ramp.
17.4 De wederpartij is gehouden de geleverde producten en/of diensten te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten en/of diensten aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld en/of eventueel werkzaamheden door Fijn Buitenleven b.v. worden uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde zaken overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Hierbij geldt dedoor de wederpartij of door aan de wederpartij gelieerde derde getekende ontvangstbewijs als akkoord voor ontvangst, kwaliteit en kwantiteit. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Fijn Buitenleven b.v. te worden gemeld. De wederpartij kan geen beroep meer doen op reclamaties die niet binnen 7 dagen na levering worden gedaan. Eventuele niet-zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 7 dagen, na ontdekking daarvan, of in wat mag worden aangenomen als periode waarin men redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan Fijn Buitenleven b.v. te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Fijn Buitenleven b.v. in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient Fijn Buitenleven b.v. in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
17.5 Indien de wederpartij reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting ten aanzien vande geleverde producten en/of diensten niet op. De wederpartij blijft ook in geval van reclamatie gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
17.6 Indien over een gebrek later wordt gereclameerd dan binnen de termijnenzoals genoemd in lid 4, vervalt elk recht op garantie.
17.7 De onder de in dit artikel vermelde garantie vallende gebreken worden door Fijn Buitenleven b.v. weggenomen/opgelost door reparatie of vervanging van de gebrekkige zaken, al dan niet door Fijn Buitenleven b.v. of van een door Fijn Buitenleven b.v. aan te wijzen derde, of door toezending van vervangende zaken, een en ander steeds ter vrije keuze van Fijn Buitenleven b.v.
17.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daarvoor ontstaan, daaronder inbegrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van de wederpartij.
17.9 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Fijn Buitenleven b.v. en de door Fijn Buitenleven b.v. bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derde(n), één jaar.

                                                             

Artikel 18 – Afwijkende garantievoorwaarden                

18.1  Op polycarbonaatplaten biedt Fijn Buitenleven b.v. 5 jaar(fabrieks)garantie.

18.2  Op aluminium onderdelen van een veranda, tuinkamer of overkapping biedt Fijn buitenleven b.v. 5 jaar (fabrieks)garantie.

18.3  Op de montage van glazen schuifwanden of een veranda, tuinkamer of overkapping biedt                           

Fijn Buitenleven b.v. 1 jaar garantie

18.4  Op het kitwerk biedt Fijn Buitenleven b.v. 6 maanden garantie.

18.5  Op de transformator van LED-verlichting zit 1 jaar garantie.                        

18.6  Op glas biedt Fijn Buitenleven b.v. 1 jaar garantie.

18.7  Op de LED-spots zit 2 jaar garantie.

18.8  Vervangende onderdelen kunnen per post naar de wederpartij toegezonden.

                   

Artikel 19 – Betaling

19.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen door de wederpartijverschuldigde bedragen binnen 5 werkdagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan conform de instructies van Fijn Buitenleven b.v..
19.2 Fijn Buitenleven b.v. is gerechtigd digitaal te factureren.

19.3 Verrekenen van eventuele vorderingen op Fijn Buitenleven b.v. is niet mogelijk.
19.4 Fijn Buitenleven b.v. is gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdataan zekerheidsstelling naar genoegen van Fijn Buitenleven b.v. is voldaan, bij gebreke waarvan al hetgeen de wederpartij aan Fijn Buitenleven b.v., uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar is. Voorts is Fijn Buitenleven b.v. steeds bevoegd een voorschot te vragen voor de betaling bij bedragen vanaf EUR 2000,-, dan wel te factureren voor dat levering alsmede uitvoering van diensten heeft plaatsgevonden.
19.5 Indien de wederpartij in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, met een minimum van 1.5 % per maand tot aan de dag van algehele voldoening. Indien sprake is van een wederpartij die kan worden aangemerkt als consument dan is deze in geval van overschrijding van de betalingstermijn de wettelijke rente voor consumenten verschuldigd.
19.6 Fijn Buitenleven b.v. is gerechtigd om naast de hoofdvorderingen en de rente, buitengerechtelijke kosten veroorzaakt door de niet-tijdige betaling aan wederpartij in rekening te brengen. Indien Fijn Buitenleven b.v. het faillissement van de wederpartij aanvraagt is de wederpartij naast de hoofdsom, de rente en de buitengerechtelijke kosten tevens de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.
19.7 Fijn Buitenleven b.v. heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
19.8 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting nimmer op.

                   

Artikel 20 – Aansprakelijkheid

20.1 Indien Fijn Buitenleven b.v. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkttot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Fijn Buitenleven b.v., of van hulppersonen die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

20.2 Fijn Buitenleven b.v. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Fijn Buitenleven b.v. is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
20.3 De aansprakelijkheid van Fijn Buitenleven b.v. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van de aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval. 20.4 Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Fijn Buitenleven b.v. beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, exclusief omzetbelasting, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

20.5 Fijn Buitenleven b.v. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
20.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Fijn Buitenleven b.v. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Fijn Buitenleven b.v. toegerekend kunnen worden;
c. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
20.7 Fijn Buitenleven b.v. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade mede zoals gevolgschade gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
20.8 De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van wederpartij jegens
Fijn Buitenleven b.v. verjaart door verloop van 1 jaar nadat de wederpartij ter zake
heeft geprotesteerd.

                   

Artikel 21 – Vrijwaring

21.1. De wederpartij vrijwaart Fijn Buitenleven b.v. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de
oorzaak aan andere dan aan Fijn Buitenleven b.v. toerekenbaar is.
21.2 Indien Fijn Buitenleven b.v. uitdien hoofde door derde mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Fijn Buitenleven b.v. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat in dat geval verwacht mag worden. Mocht wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Fijn Buitenleven b.v., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Fijn Buitenleven b.v. en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

                   

Artikel 22 – Toepasselijk recht en geschillen

22.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fijn Buitenleven b.v. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
22.2 De in de vestigingsplaats van Fijn Buitenleven b.v. bevoegde Nederlandse rechter is
bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Fijn Buitenleven b.v. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter naar keuze of met de wederpartij een andere vorm van geschillenbeslechting overeen te komen.
22.3 De partijen zullen eerst beroep op de rechter doen nadat zij zicht tot hetuiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

                   

Artikel 23 – Klachtenregeling

23.1 Fijn Buitenleven b.v. spant zich in om de wederpartij zo goed en redelijk mogelijk van dienst te zijn. Desalniettemin is het denkbaar dat de wederpartij een onprettige ervaring heeft gehad of ontevreden is over de service of producten van Fijn Buitenleven b.v. De wederpartij heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Onder een klacht verstaat Fijn Buitenleven b.v. iedere blijk van onvrede over dienstverlening of producten.

23.2 Een klacht kan schriftelijk kenbaar worden gemaakt via info@fijnbuitenleven.nl

23.3 Om een klacht goed in behandeling te kunnen nemen, dienen de volgende gegevens te Versie 1.0 17 februari 2022

worden verstrekt:
a. naam, adres en telefoonnummer van de wederpartij; b. het factuurnummer;
c. omschrijving van de klacht;                       

d. gewenste oplossing;
e. eventuele bijlagen om de klacht te onderbouwen.
23.4 Nadat een klacht in goede orde is ontvangen, wordt dit schriftelijk bevestigd. Dienvolgens neemt Fijn Buitenleven b.v. - meestal telefonisch - contact op over de
inhoud en de afhandeling van de klacht.
23.5 Binnen zes werkdagen ontvangt de wederpartij een schriftelijke inhoudelijke reactie op de klacht. De termijn van zes dagen gaat in nadat de klacht door Fijn Buitenleven b.v. is ontvangen.
23.6 In de inhoudelijke reactie wordt kenbaar gemaakt hoe Fijn Buitenleven b.v. de klacht heeft opgelost of nog zal oplossen. Soms geeft een klacht aanleiding om een product of dienst aan te passen. Als dat in betreffende situatie van toepassing is, wordt dat eveneens kenbaar gemaakt.
23.7 Indien Fijn Buitenleven b.v. de klacht afwijst, dan wordt informatie verstrekt aangaande vervolgstappen die de wederpartij kan nemen.
23.8 Fijn Buitenleven b.v. registreert de klacht en de afwikkeling daarvan.

                   

Artikel 24 – Overige

24.1 Aan acties of aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleend.
24.2 Beeldmateriaal dat gemaakt wordt door Fijn Buitenleven b.v. gedurende alsmede ten einde uitvoering van diensten mag gebruikt worden voor commerciële doeleinden en social media, uitsluitend t.b.v. Fijn Buitenleven b.v. Indien hier bezwaar tegen is, kan dit bij oplevering kenbaar worden gemaakt of schriftelijk via info@fijnbuitenleven.nl

                   

Artikel 25 – Vindplaats algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 83935371

                   

© Fijnbuitenleven

                                                                           

Versie 1.0 17 februari 2022

                                   

    

Fijnbuitenleven B.V.
Dennis Hesselink
'T Veld 3c
Heteren 6666 MK

Tel.: 026 20 67 011
E-Mail: info@fijnbuitenleven.nl